WidgetClub

[iOS]Cách đặt biểu tượng cho màn hình chính của bạn

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Cài đặt các biểu tượng bằng cách sử dụng cài đặt cấu hình cho phép bạn tự động cài đặt tất cả các biểu tượng vào màn hình chính.


Bạn cần hoàn thành các bước sau.


BƯỚC 1. Chọn bộ biểu tượng mà bạn muốn cài đặt.


BƯỚC 2. Nhấn vào nút “Bộ biểu tượng” và chọn các biểu tượng mà bạn muốn thay đổi. từ Bước 2, chúng tôi có video youtube! Làm ơn kiểm tra cái này!


Xin lưu ý,

Thành viên Widget Club Premium, bạn có thể dễ dàng chọn các biểu tượng mà bạn muốn thay đổi cùng một lúc. Nếu bạn không phải là Thành viên Widget Club Premium, bạn cần xem quảng cáo hoặc theo dõi chúng tôi trên các ứng dụng mạng xã hội để chọn từng biểu tượng bị khóa. Đảm bảo rằng biểu tượng cho ứng dụng bạn muốn thay đổi được đặt đúng ở màn hình này.BƯỚC 3. Nhấn nút “Bộ biểu tượng” và hộp thoại cấp phép sẽ được hiển thị.


BƯỚC 3. Nhấn “cho phép” và tải xuống bản cài đặt cấu hình.


BƯỚC 4. Đi tới “Cài đặt” >”Đã tải xuống hồ sơ” và cài đặt hoàn chỉnh hồ sơ.


BƯỚC5. Xong rôi! Một số biểu tượng không thể được thiết lập tự động. Xem Bước tiếp theo và kiểm tra các biểu tượng mà bạn cần thiết lập thông qua ứng dụng phím tắt!

Làm cách nào để thiết lập các biểu tượng thông qua ứng dụng phím tắt? Đây là liên kết để kiểm tra cách sử dụng ứng dụng phím tắt!


Những bài viết liên quan