WidgetClub

[iOS]Tiện ích không cập nhật theo thời gian thực

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Các tiện ích có thể ngừng cập nhật khi đạt đến giới hạn cập nhật của tiện ích do Apple xác định.

Apple xác định giới hạn cập nhật của các widget trong khoảng từ 40 lần đến 70 lần.

Do đó, nếu vượt quá giới hạn cập nhật tiện ích, cấu hình tiện ích có thể thành công, nhưng có thể có sự chậm trễ trong cập nhật tiện ích, v.v. Vui lòng hiểu điều này.

Phải làm gì nếu có sự chậm trễ trong cập nhật

  • Xóa các tiện ích không cần thiết khỏi màn hình chính và đợi một ngày.
  • Dừng cài đặt hoặc cập nhật tiện ích trong một ngày.
  • Giới hạn cập nhật sẽ được giải quyết trong vòng 24 giờ, vì vậy hãy để nó và chờ đợi.

  • Dừng cài đặt hoặc cập nhật tiện ích trong một ngày.