WidgetClub

[Android]Làm cách nào để thay đổi chủ đề trên WidgetClub?

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

Xin lưu ý;

・Hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu điện thoại thông minh & ứng dụng gia đình và ứng dụng trình khởi chạy. Nhưng hoạt động chung là như nhau.

・Vui lòng đặt đúng lưới ứng dụng màn hình chính. Chúng tôi khuyên dùng 4 x 5, 4 x 6.

・Widget sẽ biến mất nếu bạn thay đổi "home app" sau khi thiết lập widget cho màn hình chính. Hãy cẩn thận.


Những bài viết liên quan