WidgetClub

[Android]Cách thêm tiện ích vào màn hình chính thông qua Chủ đề

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này


Xin lưu ý;

・Vui lòng đặt lưới ứng dụng màn hình chính đúng cách. Chúng tôi khuyên dùng 4 x 5, 4 x 6.

・Tiện ích sẽ biến mất nếu bạn thay đổi "ứng dụng chính" sau khi bạn thiết lập tiện ích vào màn hình chính. Hãy cẩn thận.

・Hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu điện thoại thông minh, ứng dụng gia đình và ứng dụng trình khởi chạy. Nhưng hoạt động chung là như nhau.


Những bài viết liên quan