WidgetClub

[Android]Cách thêm tiện ích vào màn hình chính của bạn

WidgetClub

Bạn cần một ứng dụng chuyên dụng để tùy chỉnh màn hình chính theo phong cách! Đây là phiên bản cuối cùng của ứng dụng trang phục có tất cả các chất liệu trang phục!

Kiểm tra ứng dụng này

cách thêm tiện ích vào hướng dẫn màn hình chính của bạn

  • Phiên bản tiếng Anh đang quay ngay bây giờ.

Xin lưu ý;

・Vui lòng đặt đúng lưới ứng dụng màn hình chính. Chúng tôi đề xuất 4 x 5, 4 x 6.

・Widget sẽ biến mất nếu bạn thay đổi "home app" sau khi thiết lập widget cho màn hình chính. Hãy cẩn thận.

・Hoạt động có thể khác nhau tùy thuộc vào kiểu điện thoại thông minh & ứng dụng gia đình và ứng dụng trình khởi chạy. Nhưng hoạt động chung là như nhau.


Những bài viết liên quan