WidgetClub
鉂わ笍 1,489 馃憗 88,541

Blue simple home screen theme馃挋

Sana
Sana
螤蟻慰蟽伪蟻渭蠈蟽蟿蔚 蟿畏谓 伪蟻蠂喂魏萎 慰胃蠈谓畏

螤蠋蟼 谓伪 蟺蟻慰蟽伪蟻渭蠈蟽蔚蟿蔚 蟿畏谓 伪蟻蠂喂魏萎 蟽伪蟼 慰胃蠈谓畏

1 螝伪蟿蔚尾维蟽蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎 蟺蟻慰蟽伪蟻渭慰纬萎蟼 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼 "WidgetClub".

围蟻蔚喂维味蔚蟽蟿蔚 渭喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎 蟺蟻慰蟽伪蟻渭慰纬萎蟼 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼 纬喂伪 谓伪 蔚纬魏伪蟿伪蟽蟿萎蟽蔚蟿蔚 纬蟻伪蠁喂魏维 蟽蟿慰喂蠂蔚委伪, 谓伪 伪位位维尉蔚蟿蔚 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬蠋谓. 螝维谓蟿蔚 位萎蠄畏 蟿畏蟼 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎蟼 WidgetClub. 螌位伪 蟿伪 蟽蠂苇未喂伪 蟺慰蠀 蔚渭蠁伪谓委味慰谓蟿伪喂 蔚未蠋 蔚委谓伪喂 未喂伪胃苇蟽喂渭伪 蟽蟿慰 WidgetClub.
螝伪蟿蔚尾维蟽蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎 WidgetClub

2 伪谓慰委尉蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎, 蔚蟺喂位苇尉蟿蔚 蟿慰 伪纬伪蟺畏渭苇谓慰 蟽伪蟼 胃苇渭伪 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼 蟽蟿畏谓 魏伪蟻蟿苇位伪 "螛苇渭伪" 魏伪喂 蟺伪蟿萎蟽蟿蔚 "螣蟻喂蟽渭蠈蟼"

Set Thema

螌蟿伪谓 伪谓慰委尉蔚蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎, 胃伪 未蔚委蟿蔚 渭喂伪 位委蟽蟿伪 渭蔚 蟺蟻慰蟿蔚喂谓蠈渭蔚谓伪 胃苇渭伪蟿伪 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼. 螘蟺喂位苇尉蟿蔚 蟿慰 胃苇渭伪 蟺慰蠀 胃苇位蔚蟿蔚 谓伪 伪位位维尉蔚蟿蔚 魏伪喂 蟺伪蟿萎蟽蟿蔚 蟿慰 魏慰蠀渭蟺委 "螣蟻喂蟽渭蠈蟼"!

3 螒谓慰委纬蔚喂 畏 慰胃蠈谓畏 蟻蠉胃渭喂蟽畏蟼, 慰蟻委蟽蟿蔚 魏维胃蔚 纬蟻伪蠁喂魏蠈 蟽蟿慰喂蠂蔚委慰, 蟿伪蟺蔚蟿蟽伪蟻委伪 魏伪喂 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎蟼.

韦慰 蟺伪蟻伪魏维蟿蠅 尾委谓蟿蔚慰 蔚尉畏纬蔚委 蟺蠋蟼 谓伪 蟻蠀胃渭委蟽蔚蟿蔚 魏维胃蔚 纬蟻伪蠁喂魏蠈 蟽蟿慰喂蠂蔚委慰 魏伪喂 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬蠋谓 渭蔚 蔚蠀魏慰位慰谓蠈畏蟿慰 蟿蟻蠈蟺慰! 螣蟻喂蟽渭苇谓伪 蟽畏渭蔚委伪 蔚委谓伪喂 位委纬慰 未蠉蟽魏慰位慰 谓伪 魏伪蟿伪谓慰畏胃慰蠉谓, 纬喂' 伪蠀蟿蠈 未蔚委蟿蔚 蟿慰 尾委谓蟿蔚慰.
Youtube

螘维谓 伪谓蟿喂渭蔚蟿蠅蟺委味蔚蟿蔚 蟺蟻慰尾位萎渭伪蟿伪 渭蔚 蟿畏 蟻蠉胃渭喂蟽畏 蟿慰蠀 萎 胃苇位蔚蟿蔚 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻畏 蟺蟻慰蟽伪蟻渭慰纬萎, 蔚位苇纬尉蟿蔚 伪蠀蟿维 蟿伪 维蟻胃蟻伪.

1 螝伪蟿蔚尾维蟽蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎 蟺蟻慰蟽伪蟻渭慰纬萎蟼 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼 "WidgetClub".

围蟻蔚喂维味蔚蟽蟿蔚 渭喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎 蟺蟻慰蟽伪蟻渭慰纬萎蟼 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼 纬喂伪 谓伪 蔚纬魏伪蟿伪蟽蟿萎蟽蔚蟿蔚 纬蟻伪蠁喂魏维 蟽蟿慰喂蠂蔚委伪, 谓伪 伪位位维尉蔚蟿蔚 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬蠋谓. 螝维谓蟿蔚 位萎蠄畏 蟿畏蟼 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎蟼 WidgetClub. 螌位伪 蟿伪 蟽蠂苇未喂伪 蟺慰蠀 蔚渭蠁伪谓委味慰谓蟿伪喂 蔚未蠋 蔚委谓伪喂 未喂伪胃苇蟽喂渭伪 蟽蟿慰 WidgetClub.
螝伪蟿蔚尾维蟽蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎 WidgetClub

2 伪谓慰委尉蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎, 蔚蟺喂位苇尉蟿蔚 蟿慰 伪纬伪蟺畏渭苇谓慰 蟽伪蟼 胃苇渭伪 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼 蟽蟿畏谓 魏伪蟻蟿苇位伪 "螛苇渭伪" 魏伪喂 蟺伪蟿萎蟽蟿蔚 "螣蟻喂蟽渭蠈蟼"

Set Thema

螌蟿伪谓 伪谓慰委尉蔚蟿蔚 蟿畏谓 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎, 胃伪 未蔚委蟿蔚 渭喂伪 位委蟽蟿伪 渭蔚 蟺蟻慰蟿蔚喂谓蠈渭蔚谓伪 胃苇渭伪蟿伪 伪蟻蠂喂魏萎蟼 慰胃蠈谓畏蟼. 螘蟺喂位苇尉蟿蔚 蟿慰 胃苇渭伪 蟺慰蠀 胃苇位蔚蟿蔚 谓伪 伪位位维尉蔚蟿蔚 魏伪喂 蟺伪蟿萎蟽蟿蔚 蟿慰 魏慰蠀渭蟺委 "螣蟻喂蟽渭蠈蟼"!

3 螒谓慰委纬蔚喂 畏 慰胃蠈谓畏 蟻蠉胃渭喂蟽畏蟼, 慰蟻委蟽蟿蔚 魏维胃蔚 纬蟻伪蠁喂魏蠈 蟽蟿慰喂蠂蔚委慰, 蟿伪蟺蔚蟿蟽伪蟻委伪 魏伪喂 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎蟼.

韦慰 蟺伪蟻伪魏维蟿蠅 尾委谓蟿蔚慰 蔚尉畏纬蔚委 蟺蠋蟼 谓伪 蟻蠀胃渭委蟽蔚蟿蔚 魏维胃蔚 纬蟻伪蠁喂魏蠈 蟽蟿慰喂蠂蔚委慰 魏伪喂 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬蠋谓 渭蔚 蔚蠀魏慰位慰谓蠈畏蟿慰 蟿蟻蠈蟺慰! 螣蟻喂蟽渭苇谓伪 蟽畏渭蔚委伪 蔚委谓伪喂 位委纬慰 未蠉蟽魏慰位慰 谓伪 魏伪蟿伪谓慰畏胃慰蠉谓, 纬喂' 伪蠀蟿蠈 未蔚委蟿蔚 蟿慰 尾委谓蟿蔚慰.
Youtube

螘维谓 伪谓蟿喂渭蔚蟿蠅蟺委味蔚蟿蔚 蟺蟻慰尾位萎渭伪蟿伪 渭蔚 蟿畏 蟻蠉胃渭喂蟽畏 蟿慰蠀 萎 胃苇位蔚蟿蔚 蟺蔚蟻喂蟽蟽蠈蟿蔚蟻畏 蟺蟻慰蟽伪蟻渭慰纬萎, 蔚位苇纬尉蟿蔚 伪蠀蟿维 蟿伪 维蟻胃蟻伪.


危蠀蟽魏蔚蠀萎 蠀蟺慰蟽蟿萎蟻喂尉畏蟼

蟽蠀蟽魏蔚蠀萎 Android 渭蔚 Android 9 萎 谓蔚蠈蟿蔚蟻畏 苇魏未慰蟽畏
iPhone/iPad 渭蔚 iOS 15 萎 谓蔚蠈蟿蔚蟻畏 苇魏未慰蟽畏

危蠀渭蟺蔚蟻喂位伪渭尾伪谓蠈渭蔚谓伪 蔚喂魏慰谓委未喂伪 蔚蠁伪蟻渭慰纬萎蟼: 36 蔚喂魏慰谓委未喂伪

危蠀渭蟺蔚蟻喂位伪渭尾伪谓蠈渭蔚谓伪 Widgets


螠蟺位蔚 螒喂蟽胃畏蟿喂魏萎 螒蟻蠂喂魏萎 螣胃蠈谓畏

螝慰蟻苇伪 螒喂蟽胃畏蟿喂魏萎 螒蟻蠂喂魏萎 螣胃蠈谓畏

螒蟺位蠈蟼 螒喂蟽胃畏蟿喂魏萎 螒蟻蠂喂魏萎 螣胃蠈谓畏

螖蟻蠈渭慰蟼 螒喂蟽胃畏蟿喂魏萎 螒蟻蠂喂魏萎 螣胃蠈谓畏

Created by
Sana
銉涖兗銉犵敾闈€伄鐫銇涙浛銇堛倰浜斿崄绋浠ヤ笂瑭︺仐銇俱仐銇燂紒鏈綋銇玾idgetclub銇偄銉椼儶銇屽ぇ濂姐亶馃
https://widgetclub.page.link/share

螖畏渭慰蠁喂位萎蟼 伪蟻蠂喂魏萎 慰胃蠈谓畏

螖畏渭慰蠁喂位苇蟼 Iconpack

螖畏渭慰蠁喂位苇蟼 Widget

螖畏渭慰蠁喂位萎蟼螝位蔚委未蠅渭伪 慰胃蠈谓畏蟼

螖畏渭慰蠁喂位萎蟼韦伪蟺蔚蟿蟽伪蟻委伪